Afval

Aandachtspunten

Invullen sloopafval door sloopbedrijven

Het sloopafval brengt waarschijnlijk in verhouding een grote milieubelasting met zich mee ten opzichte van de huisvestingsactiviteiten. Daarom raden we sloopbedrijven aan:

Afval in de milieugrafiek, CO2-grafiek en CO2-footprint

In de Milieubarometer wordt afval meegenomen in de milieubelastingsgrafiek en zijn er kengetallen voor afvalscheiding en bijvoorbeeld kg afval/medewerker. De milieubelasting van de afvalstromen wordt bepaald aan de hand van de mate waarin het afval wordt gerecycled, verbrand en/of gestort. We bekijken afval vanuit het perspectief van de Circulaire Economie. Hoe meer er wordt hergebruikt, hoe lager de milieubelasting.

Afval is niet zichtbaar in de CO2-meter en in de CO2-footprint. Dit omdat de CO2-impact van de afvalfase niet los gezien kan worden van de grondstoffen waaruit het afval is ontstaan. Als we alleen de CO2-uitstoot van het inzamelen, scheiden en vermalen van afval zouden meerekenen zouden veel gescheiden afvalstromen een hogere CO2-uitstoot hebben dan ongesorteerd afval. Dit wordt in dit artikel op onze Milieu barometer website uitgebreider toegelicht. Deze publicatie vormt de achtergrond van de milieuprijzen voor afval.